LCP 13. 寻宝

https://leetcode-cn.com/problems/xun-bao/

在比赛期间这题我是有点思路的,就是要枚举M的所有状态(1<<n种状态),但是在两个问题上没有想通:

 1. M1和M2之间如何选择O, 这个O是否需要枚举?是不是每次枚举M全排列时都要枚举所有的O?
 2. 简单地来说我们是要枚举所有M的全排列,这个全排列和枚举M的所有状态有什么关系?

第一点好解决,我们只需要做一次预处理,枚举所有的MMO,得到所有(M1,M2)的最短距离就行。

第二点我觉得就是关键了,这个我之前还没有清楚想过。如果全排列在某种程度上是有最优化子结构的话, 那么枚举所有的状态得到的最优值,其实是和全排列的最优值是等同的。

举个例子,假设有M1,M2,M3这些点,我们要计算经过这些点的最短距离,那么最短距离必然是:

其中之一。而当我们不断地遍历状态的时候,就是在构建经过更多点时候的最短路径。

假设棋盘大小是S, 有M个"M", 有O个"O", 那么时间复杂度有4个部分:

 1. 计算起点,终点,M和O到所有点的最短距离。O((M+O) * S). 空间O((M+O)*S)
 2. 预处理M->O->M的最短距离. O(MMO), 空间O(MM)
 3. 计算起点->O->M的最短距离,O(OM). 空间O(OM)
 4. 枚举M所有状态,然后枚举终点以及下一个点计算最短路径. O(2^M * MM). 空间O(2^M*M)
class Solution:
  def minimalSteps(self, maze: List[str]) -> int:
    inf = 1 << 30
    S, T = None, None
    MS, OS = [], []
    n, m = len(maze), len(maze[0])

    def bfs(s):
      from collections import deque
      nm = n * m
      depth = [inf] * nm
      dq = deque()
      depth[s] = 0
      dq.append(s)
      while dq:
        s = dq.popleft()
        d = depth[s]
        x, y = s // m, s % m
        for dx, dy in ((-1, 0), (1, 0), (0, 1), (0, -1)):
          x2, y2 = x + dx, y + dy
          s2 = x2 * m + y2
          if 0 <= x2 < n and 0 <= y2 < m and maze[x2][y2] != '#' and depth[s2] == inf:
            depth[s2] = d + 1
            dq.append(s2)
      return depth

    for i in range(n):
      for j in range(m):
        s = i * m + j
        c = maze[i][j]
        if c == 'S':
          S = s
        elif c == 'T':
          T = s
        elif c == 'M':
          MS.append(s)
        elif c == 'O':
          OS.append(s)

    # O((M+O) * S)
    D = {}
    D[S] = bfs(S)
    if D[S][T] == inf:
      return -1
    for M in MS:
      D[M] = bfs(M)
    if not MS:
      return D[S][T]
    for O in OS:
      D[O] = bfs(O)
    if not OS:
      return -1

    # O(MMO)
    DMM = {}
    for i in range(len(MS)):
      for j in range(i + 1, len(MS)):
        a, b = MS[i], MS[j]
        ans = inf
        for k in range(len(OS)):
          c = OS[k]
          ans = min(ans, D[a][c] + D[c][b])
        DMM[a, b] = ans
        DMM[b, a] = ans

    # O(MO)
    DSM = {}
    for i in range(len(MS)):
      ans = inf
      a = MS[i]
      for j in range(len(OS)):
        b = OS[j]
        ans = min(ans, D[S][b] + D[b][a])
      if ans == inf:
        return -1
      DSM[a] = ans

    MSZ = len(MS)
    MST = 1 << MSZ
    dp = [[inf] * MSZ for _ in range(MST)]
    for i in range(MSZ):
      st = 1 << i
      m = MS[i]
      dp[st][i] = DSM[m]

    # O(M*M*2^M)
    for st in range(MST):
      for i in range(MSZ):
        a = MS[i]
        if (st & (1 << i)) == 0:
          continue
        for j in range(MSZ):
          if (st & (1 << j)) != 0:
            continue
          b = MS[j]
          st2 = st | (1 << j)
          dp[st2][j] = min(dp[st2][j], dp[st][i] + DMM[a, b])

    ans = inf
    for i in range(MSZ):
      res = dp[MST - 1][i] + D[MS[i]][T]
      ans = min(ans, res)
    if ans == inf:
      ans = -1
    # O((M+O) * S) + O(MMO) + O(MM 2^M)
    return ans