730. Count Different Palindromic Subsequences

https://leetcode.com/problems/count-different-palindromic-subsequences/

其实这题可以化简成为,对于S[0..n-1]字符串来说:

那么如何求解S[0..n-1]头尾是'a'的回文个数呢?

所以统计去重的话,我们可以要求在统计的时候,加上某些限定的条件(比如固定某个前缀等)。一旦加上这些限定条件之后,所得到的结果肯定是不重复的。


在计算到诸如 "a…a"这样的话,是有三类选择的:

 1. 只使用a
 2. 只使用aa
 3. 使用fun(…, a/b/c/d)
def fun(s, e, c):
  if s > e:
    return 0

  key = (s, e, c)
  if key in dp:
    return dp[key]

  # print(s, e, c)
  s = search_right(s, c)
  e = search_left(e, c)
  # print(s, e)
  if s > e:
    ans = 0
  elif s == e:
    ans = 1
  else:
    ans = 2 # 'xx or x'
    for x in range(4):
      ans += fun(s + 1, e - 1, x)
      ans = ans % P
  dp[key] = ans
  return ans

然后另外一个关键就是如何实现 `search_left` 和 `search_right`, 就是找到某个位置之后/之前的最近的某个字符。一种办法使用二分搜索,一个办法则是创建左右索引,这点实现差别对耗时影响还蛮大的,二分搜索大约是10420ms, 左右索引是4052ms.

use_array_index = True

if use_array_index:
  most_right = [n] * 4
  right = [[n] * 4 for _ in range(n)]
  for i in reversed(range(n)):
    x = ord(S[i]) - ord('a')
    most_right[x] = i
    right[i] = most_right.copy()

  most_left = [-1] * 4
  left = [[-1] * 4 for _ in range(n)]
  for i in range(n):
    x = ord(S[i]) - ord('a')
    most_left[x] = i
    left[i] = most_left.copy()

  def search_right(p, c):
    return right[p][c]

  def search_left(p, c):
    return left[p][c]